-

 

ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
جستجوی مطلب مورد نظر
مطالب و مقالات حقوقی و قضایی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
پرونده مطالبه نفقه و دعوای تقابل تمکین

 پرونده مطالبه نفقه و دعوای تقابل تمکین

مطابق قوانین ایران به مجرد وقوع عقد، زن مستحق دریافت نفقه است و اینکه زناشویی شروع نشده و به تعبیر عامیانه زن و شوهر هنوز جشن ازدواج نگرفته اند توجیهی برای نپرداختن نفقه نیست.تنها دلیل که مرد می تواند از مسئولیت پرداخت نفقه شانه خالی کند مسئله تمکین و عدم نشوز است که البته این امر باید در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد و صرف ادعا کافی نیست.علاوه بر این فرضی وجود دارد که اگر زن باکره بوده و تمکین نکرده باشد میتواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه نموده و در عین حال بدون ضرورت انجام تمکین، نفقه هم بگیرد، به این حق در عرف حقوقی با مقایسه تاسیس مشابهی در باب معاملات و عقد بیع، حق حبس گفته می شود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 15526

دادخواست مطالبه نفقه

خواهان : خانم فریبا .... نام پدر : سعید  به نشانی : تهران.خیابان تجریش ......... .

خوانده : آقای نادر .... نام پدر : رحیم  به نشانی : تهران.بلوار کشاورز ........ .

وکیل یا نماینده قانونی  : آقای .......

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای نفقه معوقه از تاریخ 85/01/01 لغایت تصتمی گیری نهایی با جلب نظر کاشناس مقوم به 51/000/000 ریال

دلایل و منضمات دادخواست : کپی عقدنامه و شناسنامه

شرح دادخواست مطالبه نفقه

ریاست محترم دادگاه

احتراماً اینجانب فریبا .....همسر آقای نادر .... به استحضار می رساندبندده مدت 5 سال است از همسر خود جدا زندگی می کنم و کلیه هزینه های زندگی و فرزندانم بر عهده اینجانب می باشد.لذا خواهشمند است به درخواست اینجانب رسیدگی لازم را فرمایید.

 

دادخواست دعوای متقابل الزام زوجه به تمکین

خواهان : آقای نادر ... نام پدر : رحیم  به نشانی : تهران-بلوار کشاورز .......... .

خوانده : فریبا ...... نام پدر : سعید   به نشانی : تهران.خیابان تجریش ........ .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای ......

خواسته یا موضوع و بهای آن : طرح دعوای متقابل الزام زوجه به تمکین در خصوص پرونده کلاسه ..... به خواسته مطالبه نفقه معوقه

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک) :

1- تصویر مصدق شناسنامه زوج

2- تصویر مصدق سند ازدواج

3- وکالتنامه دادگستری

4- تصویر مصدق اظهارنامه ارسال شده و جواب زوجه

شرح دادخواست دعوای متقابل تمکین

ریاست محترم دادگاه عمومی

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل (زوج) و خوانده محترم (زوجه) در تاریخ 1365/08/29 با یکدیگر به نحو دائم ازدواج نموده اند.زوجه از اواسط سال 1383 منزل زوج و محل زندگی مشترک را ترک نموده است.زوج پس از نشوز ایشان و ترک منزل مشترک به دفعات از طریق اظهارنامه و دادخواست تمکین و لوایح دفاعیه در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، ایشان را به زندگی مشترک و مراجعه به منزل مشترک دعوت نموده است با عنایت به مراتب فوق مستدعی است متن رد دادخواست نفقه زوجه محترم به دلیل نشوز ایشان و عدم استحقاق مطالبه نفقه، حکم به الزام ایشان به تمکین و ادامه زندگی مشترک صادر فرمایید.

 

 

لایحه تجدیدنظرخواهی - الزام به تمکین زوجه

بسمه تعالي

قضات محترم و شریف دادگاه تجدید نظر

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص دادنامه شماره ....‏ با موضوع مطالبه نفقه از سوي زوجه و دادنامه شماره .... با موضوع تمکین به وکالت از آقاي نادر ..... به استحضارعالي میرساند:

 

1- قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، مگرنه اين است که "هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود"(اشاره به ماده ۰۸ ۱قانون مدني) و مگرنه این است که ((با اعلام زوج مبني بر عدم تمکین از باب قاعده نافي را نفي كافي است.زوجه باید انجام وظایف زوجیت را که شرط تحقق نفقه است.ثابت نماید))»(اشاره به نظریه شماره .... مورخ 78/10/13 داره حقوقي قوه قضانیه).

2- زوجه دلیل موجهي جهت ترك منزل نداشته و اکنون نیز دليلي جهت ادامه این وضعیت ندارد.از جمله خود ایشان در دادخواست طلاقي که در سال ۸۴ تقدیم دادگاه نموده اند و به شعبه ۱ ارجاع شده، اقرار نموده اند که دلایل ظاهري مقبول دادگاه ندارند و به تعبیر خود دلایل معنوي دارند.(پیوست شماره ۱)

3-  زوجه طبق اقرار خویش از سال ۱۳۸۳ منزل را ترك کرده و شرایط ماده ۱۱۱۵و ۱۱۱۶ قانون مدني که به زوجه حق مي دهد در صورت وجود خوف ضرربدني یا مالي یا شرافتي»مسکن علي‌حده اختیار کند نیز مستحق نیست و زن اجازه دادگاه را تحت عنوان اختیار مسکن علي‌حده و ترك منزل نداشته و به این دلیل هم مستحق دریافت نفقه نیست.

4-  موکل در طي مدتي که زوجه منزل مشترك را ترك کرده؛به کرات از طریق فرستادن واسطه و نیز لوایح تقديمي و بوسیله اظهارنامه از ایشان براي بازگشت دعوت کرده است که به چند مورد آنها اشاره مي شود:

الف : لایحه تقديمي به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدند صفحه2 .بند۵).(پیوست شماره۲)

ب : لایحه تقديمي به دیوان عالي کشور»(صفحه ۲.بند۲).(پیوست شماره 3)

ج : لایحه تقديمي به دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان(صفحه ۲ لایحه»بند ۵).(پیوست شماره۴)

د : اظهارنامه موکل در تاریخ 88/02/20 جهت تمکین و بازگشت به منزل مشترك (پیوست شماره ۵)

و : پاسخ زوجه به اظهارنامه موکل در تاریخ 83/06/11 (پیوست شماره ۷)

ز : لایحه تقديمي به دادگاه تجدیدنظر در طي جریان دعواي طلاق (پیوست شماره ۸)

5- مراقب فوق يعني شرط بودن تمکین جهت تعلق نفقه به زوجه در راي صادره از شعبه ۷ دیوان عالي کشور در خصوص پرونده کلاسه ... مورد تصریح قرارگرفته است ,در این راي نفقه فرع بر تمکین دانسته شده است و زوجه را در صورتي مستحق نفقه دانسته که انجام تمکین احراز شود چه رسد به فرض پرونده حاضر که موکل هم تقاضاي تمکین نموده و زوجه نیز اقرار به زندگی جدا از شوهر نموده است.علاوه بر اين نظر شما را به راي ديگري که در خصوص پرونده کلاسه ... از شعبه ۷ دیوان عالي کشور صادر شده است جلب مي نمایم که حتي عدم تحقیق در مورد نشوز خواهان نفقه را از موجبات نقض راي دانسته است چه رسد به اقرار صریح زوجه به نشوز و زندگي جدا از شوهر بدون دلیل موجه دادنامه شماره ... مورخ ۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات نیز در این خصوص قابل توجه است که اقدام رییس دادگاه را در مورد صدور حکم به پرداخت نفقه بدون تحقیق در مورد نشوز زوجه»تخلف دانسته است.

6-  قضات محترم و شریف دادگاه تجدیدنظر» پذیرش ادعاي زوجه در اين دو پرونده در واقع چيزي جز پذیرش این نیست که زن تا هروقت بخواهد از شوهرش جدا زندگي کند و به هیچ وجه تمکین(عام یاخاص) ننماید و نفقه هم دریافت کند و نشوز او مستند به دلیل موجه هم نباشد و از دادگاه اجازه ترك منزل مشترك را نداشته باشد .گناه موکل چیست که همسري اختیار کرده است که التزامي به زندگي مشترك ندارد و نققه هم میخواهد و دادخواست طلاق هم میدهد و تمکین هم نمي کند و متاسفانه دادگاه بدوي به خواسته وي عنایت ویژه دارد(اشاره به دوبار طرح دعواي طلاق,دوبار مطالبه نفقه و یکبار اجرت المثل که جملگي با راي موافق شعبه ۲۷۱داگاه عمومي مواجه شده است).

 

 

 

 

رای دادگاه مطالبه نفقه و تمکین

شماره پرونده : .........

مرجع رسیدگی : شعبه۲۷۱ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده ۲ ونك (تهران)

 دادنامه شماره : .......

خواهان : فریبا ...... با وکالت ......

خوانده : آقاي نادر ..... با وکالت .......... .

خواسته : مطالبه نفقه - تمکین (دعوي تقابل)

گردشکار - خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجري تشرٍ فات قانوني فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدي امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توحه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدور راي مینماید.

متن رأي دادگاه مطالبه نفقه و تمکین

در خصوص دادخواست تقديمي خانم فریبا .... بطرفیت آقاي نادر ...... و با وکالت ....... بخواسته تقاضاي نفقه معوقه از تاریخ ۸۵/۱/۱ لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس و محکومیت خوانده به برداخت آن , وکیل خواهان توضیح داده است که موکلش به موجب سند رسمي ازدواج همسر شرعي و قانوني خوانده میباشد و از اول سال ۸۵ تا کنون نفقه اي به وي پرداخت نکرده و لذا تقاضاي محکومیت خوانده را نموده است خوانده در دفاع بیان داشته است که خواهان نسبت به وي تمکین نکرده و دليلی دال بر پرداخت نفقه در این مدت ارائه نکرده و در تاریخ ۸۸/۲/۱۲ دادخواست متقابل مبتنی بر الزام خوانده به تمکین را تقدیم ‌این دادگاه نموده است دادگاه جهت تعیین میزان نفقه خواهان موضوع را به كارشناسي ارجاع که نظریه در موعد قانوني از اعتراض موجه م صون ما نده است لذا دادگاه ضمن رد دفاع خوانده تا تاريخ ۸۸/۲/۱ به لحاظ اینکه از خوانده جهت زندگي مشترك دعوت ننموده خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا" به ماده ۱۱۱۱ قانون مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان به مبلغ ۱۰/۶۸۰/۰۰۰ تومان از تاریخ ۸۵/۱/۱ تا ۲/۱۲  را در حق خواهان صادر و اعلام میدارد اما خواسته وي از تاریخ ۸۸/۳/۱۲ تا تاریخ صدور حکم را با توحه به دعوت آقاي نادر .... و عدم‌تمکین وي وارد ندانسته و مستندا" به ماده ۸ قانون مدني حکم به بطلان دعوي وي صادر و اعلام می دارد در خصوص دادخواست تقديمي و متقابل آقاي نادر .... با وکالت ....... بطرفیت خانم فریبا .... بخواسته الزام خوانده به تمکین، با توجه به کپی مصدق سند رسمی ازدواج، علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است خوانده در دفاع بیان داشته است که وی حاضر به زندگی با خواهان در منزل فعلی خواهان که در خیابان کشاورز می باشد نیست و اگرخواهان منزلی در نیاوران تهران برای سکونت وی با تمام وسایل مهیا نماید حاضر به زندگی و تمکین می باشد این در حالی است که درسند رسمی ازدواج حق تعیین مسکن به وی داده نشده است لذا عذر وی جهت عدم تمکین موجه نمی باشد.دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی حکم به الزام خواندده (خانم فریبا ...) به تمکین نسبت به خواهان در منزل مسکونی محل سکونت وی را صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 271 دادگاه خانواده تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.